Жазуу жүзүндөгү кайрылуулар

Кайрылууларды кат түрүндө “Бишкекбашкыархитектура” мамлекеттик ишканасына кадимки почта аркылуу жөнөтүү үчүн дарек: Бишкек ш., Чокморов көч., 185

ЖАЗУУ ЖҮЗҮНДӨГҮ КАЙРЫЛУУНУ КАРОО МӨӨНӨТТӨРҮ

Жазуу жүзүндөгү кайрылуу “Бишкекбашкыархитектура”мамлекеттик мекемесине келип түшкөн учурдан тартып бир жумушчу күндүн ичинде милдеттүү түрдө катталууга тийиш. Документтерди каттоо мекеменин электрондук документ жүгүртүү системасында жүргүзүлөт жана катталган күндөн тартып 14 жумушчу күндүн ичинде каралат.

Электрондук кайрылууларды кароонун тартиби.

Электрондук почта аркылуу келип түшкөн кайрылууларды кабыл алуу “Бишкекбашкыархитектура”мамлекеттик ишканасынын жалпы бөлүмүнүн кызматкерлери жана басма сөз катчысы тарабынан ишке ашырылат. Жалпы бөлүм электрондук почта аркылуу кайрылуу катын кабыл алгандан кийин катты каттайт, жетекчиликтин резолюциясынан кийин тиешелүү бөлүмдөргө аткаруу үчүн берет. “Бишкекбашкыархитектура” мунун расмий сайтында жарандардын электрондук кайрылууларын кабыл алуу үчүн (www.bga.kg) ишкананын электрондук дареги жайгаштырылган.

Кайрылууларды кароонун мөөнөтүн узартуунун себептери

Эгерде жарандардын кайрылууларын чечүү үчүн атайын текшерүүлөрдү (экспертизаларды, комиссиялык кароону) жүргүзүү, кошумча материалдарды талап кылуу же башка чараларды көрүү зарыл болсо, даттанууларды чечүү мөөнөттөрү өзгөчө тартипте узартылышы мүмкүн, бирок 30 календардык күндөн ашпайт. Бул жөнүндө чечим ишкананын начальниги же начальнигинин орун басарлары тарабынан кабыл алынат жана арыз ээсине жазуу жүзүндө (электрондук) билдирилет.

Эгерде жазуу жүзүндө (электрондук) кайрылууда коюлган маселелерди чечүү бир нече мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын же кызмат адамдарынын компетенциясына кирсе, кайрылуунун көчүрмөсү катталган күндөн тартып беш жумушчу күндүн ичинде тиешелүү мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына же тиешелүү кызмат адамдарына жиберилет.

Кайталанган кайрылуулар

Эгерде алар боюнча текшерүүлөрдүн толук материалдары болсо жана жарандарга “жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте жооптор берилсе, анда жаңы жүйөлөр же жаңы ачылган жагдайлар келтирилбеген кайталап кайрылуулар (оозеки, жазуу жүзүндө же электрондук) каралууга жатпайт . Жаңы жүйөлөр же жаңы ачылган жагдайлар ушул Мыйзамда каралган тартипте каралууга тийиш.

Эгерде жаран кайрылууну кароонун жыйынтыгы боюнча алынган чечимге канааттанбаса, ал чечимге сот тартибинде даттанууга укуктуу.